BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2(014) 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลพังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 14 14 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 10(007) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี 15 15 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 8(007) 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่10 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 26 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2(013) 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองกุง หมู่ 8 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 33 33 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 7(003) 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี 0 31 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2(011) 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านสะแบง หมู่ 2 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 21 21 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 16(007) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายกันต์พงษ์ สองทุ่ง 22 22 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 6(002) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 25 25 0 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1(029) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 23 23 0 0
10 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2(002) 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 20 20 0 0
11 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2(003) 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นางอัมพรพรรณ จันทะโชติ 21 21 0 0
12 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1(026) 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายชุลีพร อ่อนเหลา 28 28 0 0
13 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 10(002) 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมตำบลแสงสว่าง ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายเพ็ญศรี นาชัยเพิ่ม 21 21 0 0