BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 68 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม 20 14 6 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 54 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ตลาดบางภาษี ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 0 20 3 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 24 22 2 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 วัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 0 21 0 0