BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่106) 0 17 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่108) 0 25 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 60) นางสมศรี มัธยา 12 12 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 30 ) 27 27 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 32) 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 36) 16 16 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 34) 23 23 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 19) 0 19 0 0