BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 15 15 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 19 19 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 38 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 9 9 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 39 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 11 11 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 25 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 20 20 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 22 21 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.ทวีวัฒนา 16 16 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 24 24 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 34 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 23 23 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 22 22 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อบต.ไทรน้อย 19 19 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 แขวงท่าทราย 24 20 4 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ไทรใหญ่ 18 18 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 23 23 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 24 24 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 24 24 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 19 19 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อบต.ราษฎร์นิยม 20 19 1 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 20 18 2 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 09 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สนพ.นนทบุรี 20 20 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 09 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สนพ.นนทบุรี 20 20 0 0