BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 31 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.ทวีวัฒนา 16 16 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ไทรใหญ่ 18 18 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 23 23 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 24 24 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 24 24 0 0