BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 28 28 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-216 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำเปื๋อย ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-108 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-107 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์เด็กเล็กบ้านถิ่น หมู่ 6 (ศูนย์เก่า) ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัด 25 25 0 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-141 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 29 29 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-103 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านน้ำเปื๋อย หมู่ 6 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 22 22 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-128 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 20 20 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-059 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดวังบง หมู่ 7 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเ ทิพวัลย์ เจริญวัลย์ 20 20 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-060 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมหมู่ 11 บ้านดงเจริญ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา วรางคณา ใจดี 20 20 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10-045 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 หอประชุมบ้านทุ่งกล้วย หมู่ 5 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 0 22 0 0