BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 19 18 1 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 21 21 0 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 25 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 22 22 0 0