BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน บรก-127 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายเสาวนีย์ ผางมาลี 24 15 9 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน บรก-113 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 กลุ่มสายน้ำปิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผ้าขาว ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 17 17 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน บรก58 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 16 16 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน บรก78 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง 20 19 1 0