BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 239 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาวัดกลาง อ.ขุขันธ์ 25 25 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 157 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุม อ.ศิลาลาด 16 16 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 100 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 19 19 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 134 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุม อ.ราษีไศล 17 17 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 83 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 11 11 0 0