BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9(008) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี 25 25 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15(010) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 9ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 14 14 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1(037) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายเจษฎา แสนศรี 22 22 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2(010) 31 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านเชียง หมู่ 15 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 0 19 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11(005) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาตูม หมู่ 5 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี นายพัธญ์ธมน สฤษดิ์วรเสฐ 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16(004) 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายเจษฎา แสนศรี 23 23 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1(025) 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายเจษฎา แสนศรี 20 20 0 0