BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 42 หมู่ที่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 15 15 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 17 17 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 22 3 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 22 3 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 25 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 23 2 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 16 4 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 21 4 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 22 20 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 21 21 0 0