BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 2891 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดปลายนา ม.3 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 25 25 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 280536 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาการเปรียญวัดศรีสหกรณ์ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 24 18 6 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1062 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายบุญช่วย นาคนาคา 21 21 0 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 026 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดเขาดินไพรวัน ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 20 20 0 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 031 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเขาดินไพรวัน ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นายทองคำ โพธิ์กาด 20 19 1 0
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 032 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.นาขุนไกร ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นายสมศรี นาคแย้ม 22 21 1 0
7 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 037 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านแม่ท่าแพ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายพยอม บำเพ็ญ 20 18 2 0
8 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 038 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดป่าคา หมู่ที่ 6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 20 20 0 0
9 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 039 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดป่าคา หมู่ 6 ต.บ้านแก่ง อ.สรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายแสงเดือน บำเพ็ญ 20 18 2 0