BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-203 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 30 30 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-208 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 23 23 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-205 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 17 17 0 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-206 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-207 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 วัดดอนตัน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 18 0 0
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-198 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 18 0 0
7 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-199 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
8 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-209 04 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 23 0 0
9 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-167 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา่ 20 20 0 0
10 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10-065 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20 20 0 0