BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 280535 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาการเปรียญวัดศรีสหกรณ์ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 22 15 7 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1446 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.เกาะตาเลี้ยง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 24 22 2 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 70583 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 0 24 0 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 70584 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 0 22 2 0