BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 222 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.ยาง อ.น้ำยืน 16 16 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 230 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 20 19 1 0