BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านฟ้าหยาด ม.9 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 22 22 0 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 4 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 25 23 2 0
3 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร324 ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร 25 25 0 0
4 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม บ้านสวาท หมู่ 2 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 20 0 0
5 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านห้วยแก้ง หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 20 20 0 0