BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 16 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 21 16 5 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 17 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 วัดหนองหมีหนองก้าว ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร 26 23 3 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 20 20 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 13 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วัดกลางโพธิ์ชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 30 26 4 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดยางตลาด ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 30 29 1 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดหนองแสง บ้านย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 22 22 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดทองวิลัย บ้านคำเกิ่ง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา 0 22 2 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดบูรพาบ้านติ้ว ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง 34 34 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 14 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านสองคร 20 15 5 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 วัดบ้านโนนเปือย ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 20 20 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 05 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 วัดป่าจันทวนาราม ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 24 24 0 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 05 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 วัดป่าสุทธาราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 20 0 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 05 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 23 23 0 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 05 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร บ้านกว้าง ม.4 ต.เขืองคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 19 17 2 0