BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 20 20 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดทองวิลัย บ้านคำเกิ่ง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา 0 22 2 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดบูรพาบ้านติ้ว ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง 0 34 0 0